1908, de gymnastiekclub.


Vorige foto | Volledige grootte | Terug naar het album | Volgende foto

In de raadsvergadering van 5 mei 1897 werd door de vroede vaderen de noodzaak besproken van het gymnastiekonderwijs op de school. Men stelde vast dat er hij de meesters wel een paar bevoegde krachten waren om dit verplichte vak te geven, maar dat men niet over de nodige lokaliteiten beschikte. Daarom werd besloten om aan gedeputeerde staten te vragen om deze lessen maar te laten vervallen. Uit de mond van een van de raadsleden werd de volgende opmerking opgetekend, die wel laat zien hoe een groot deel van de raad over dit onderwerp dacht: "Mijn bedenkens kunnen de kinderen goed gymnastiek, aangezien de potjes op de telegraafpalen langs de weg naar Schijndel telkens worden stukgegooid". In het najaar van 1907 werd, waarschijnlijk op initiatief van enige schoolmeesters die op school hun bevoegdheid niet konden uitleven, de gymnastiekdub Oefening Staalt Spieren" opgericht. In de "Dommel en Aabode" van 25 januari 1908 lezen we: "De jonge gymnastiekvereniging Oefening Staalt Spieren getuigde door haar eerste optreden voor de waarheid van haar leus. De vrije oefeningen werden met onberispelijke stiptheid en vlugheid uitgevoerd; de rekstokoefeningen gaven blijk dat er in die jonge mannen in hun keurige kostuums niet alleen spier- maar ook wilskracht schuilde. De plastische standen met Bengaals vuur opgeluisterd, geschonken door de Beschermvrouwe der vereniging Mevrouw Manger Cats, geboren Jonkvrouwe de Girard de Mielet van Coehoorn, toonden naast een juiste kunstopvatting ook een zelfbeheersing welke eerst na veel inspanning en volharding verkregen wordt". Het clubhuis was in "De Gouden Leeuw". Daar werd eens per week geoefend op de brug en aan het rek. Voor de rest werd de tijd gevuld met vrije oefeningen. Alleen hij grote feestelijkheden trad de groep op naar buiten en dan was ook de beschermvrouwe, de freule,
present. Zij was een wat merkwaardige figuur in het dorp, vol herinneringen aan oude adel. De instructeur van de dub was meester H. Brouwers.
Op de foto zijn aan de rechterkant enige personen "afgesleten"; de overigen zijn, op de bovenste rij: Willem Harks (huisknecht van de freule), Gerard van Wanrooij, Willem Kemps, Cor Bos, Pierre Jansen, freule Van Coehoorn, Harrie van Zelst en Kees Schellekens. Midden: Willem Taveniers, Jacob Koppens, Harrie Smits (fotograaf), meester Brouwers, Koos Alsems en meester J. van de Laar. Onderste rij: Piet Ketelaars, Sjef van de Tillaar, Gerard van Zon, Antoon van Zon, Wim Ketelaars, Karel Ketelaars en Toon Simons.